Персонален мениджмънт

Експериментален учебник за XI (X) клас на училищата по чужди езици и мениджмънт
Анотация: 

Персоналният мениджмънт (управлението на човешкия фактор) е сравнително нова дисциплина, разработвана в теоретически аспект като учебен курс у нас. Тя е един от разделите на микроикономиката и същевременно функционална област на стопанското управление и е тясно свързана с такива фундаментални науки за човека, обществото и природата като социалната психология и икономическата социология.
В настоящия учебен курс материалът е разделен на две основни части:
I. Историко-теоретични аспекти на управлението на човешкия фактор;
II. Практически аспекти на управлението на персонала.
Във всяка от тези части са включени по осем глави. В първата част половината от темите разглеждат развитието на управленската наука от гледна точка на човешкия фактор. В другата половина се прави кратък обзор на фундаментални теоретически положения, засягащи мениджмънта на персонала.
Втората част е изцяло посветена на практически въпроси по управление на хората в организацията. Особено внимание се обръща на проблема за изграждане на система за формална оценка на извършената дейност (ФОИД) в българските фирми. Тя несъмнено се явява основополагащо звено за изграждането на цялостна управленска система в стопанските единици в нашата страна. Докато не се въведе ФОИД, може да се каже, че в българските фирми има всичко друго - йерархични структури, основани на верига от команди и заповеди, системи за контрол и т.н., но не и управленски системи в истинския смисъл на термина „управление".

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
София
Страници: 
155
ISBN: 
954-8571-04-8
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран