Проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“

logo_EEA_Grantslogo_horizontiНа 30 юни 2015 г. стартира проект "Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация "Хоризонти“, който ще бъде финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Проектът е с продължителност осем месеца и е на обща стойност 19 057.20 евро, с безвъзмездно финансиране по програмата от 17 056.20 евро.

Общата цел на проекта е: Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво, която е и приоритет на Програмата в тематична област Демокрация, Права на човека и Добро управление.
Основните дейности се отнасят към:

  • изграждане на мрежа от НПО по въпросите на достъпността
  • разработване и прилагане на инструменти за проверка в интернет пространството
  • набиране и обучаване на доброволци ( с нарушено зрение), които ще придобият компетентности за тестване на уеб-сайтове
  • тестване на сто институционални уеб-сайта за тяхната достъпност за незрящи.
  • Тук са включени основни публични институции - министерства, областни администрации, общини, комисии, агенции и тн.
    Повече информация за Програмата и донорите- Исландия,Норвегия и Лихтенщайн ще намерите на http://www.ngogrants.bg и http://eeagrants.org .

    "Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Хоризонти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."