Етика

Анотация: 

У нас е често явление, щото ония читатели, които се интересуват от по-широко философско четиво, но не познават чужди езици или нямат достъп до големите библиотеки, да се запознават от втора и трета ръка с възгледите на един или друг мислител. Това, разбира се, не може да способствува за повишаване философската култура на нашите читатели; още по-малко би могло да способствува в наши дни, когато броят на интересуващите се от философско четиво се увеличава заедно с подобряване бита на нашия народ. Необходимо е и в това отношение да се даде възможност на по-широк кръг читатели да имат достъп до трудовете на големите мислители. Защото само непосредственото общуване с трудовете на един мислител дава възможност на човека основно и трайно да познава хода и резултатите от неговата интелектуална дейност.
Институтът по философия при БАН играе голяма роля, като дава на езика ни трудовете на големи мислители от миналото. Така погледнато, инициативата на института да бъде преведен на български и издаден капиталният труд на Спиноза "Етика, изложена по геометричен начин", не може да не бъде поздравена от всеки, който се интересува от постиженията на човешката мисъл. Спиноза е един от великите мислители на новото време. "В лицето на Спиноза ние имаме един от най-крупните метафизически материалисти с блестящи елементи на диалектика, заемащ видно място в историята на материализма. " Идеалистът Хегел в своята "История на философията", макар да отрича материализма на Спиноза, отбелязва и големите му постижения като философ. А младият Маркс, като цени пламенната любов на Спиноза към науката, го поставя наред с Аристотел и Хегел. Огромно впечатление произвел Спиноза и на Чернишевски. Според него "нито Лок, нито Юм, нито Кант, нито Холбах, нито Фихте, нито Хегел не са обладавали такава сила на мисълта, както Спиноза".
Литературата за Спиноза е обширна и, разбира се, изказвания за него могат да се приведат твърде много. Но по-важно е да се знае, че Спиноза е не само велик мислител, но и велик борец за тържеството на нов мироглед. В това отношение неговата биография представлява голям интерес.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1981
Местоиздаване: 
София
ISBN: 
9531272411/0403 16 81
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt