Тотем и табу

Анотация: 

Предлаганите статии, публикувани вече с подзаглавието на настоящата книга в издаваното от мен списание "Imago", представляват пръв опит да приложа гледната точка и резултатите от психоанализата в изследването на неизяснените проблеми на народопсихологията. Следователно те влизат в методическо противоречие, от една страна, с широко замисленото произведение на W. Wundt, който използва за същата цел постановките и методите на неаналитичната психология, а от друга - с разработките на Цюрихската психоаналитична школа, която, напротив, се опитва да решава проблеми на индивидуалната психология чрез привличане на материал от народопсихологията. С удоволствие признавам, че за написването на собствените си трудове бях подтикнат именно от тези два източника.
Напълно осъзнавам недостатъците на своята работа. Не бих искал да се спирам на онези, които произтичат от пионерския характер на тези изследвания. Другите обаче трябва да бъдат споменати в предговора. Събраните тук четири статии предизвикват интерес сред широк кръг образовани хора, но всъщност могат да бъдат разбрани и оценени само от малцината, които вече са запознати със същността на психоанализата. Дори ако се опитат да посредничат между етнолозите, лингвистите, фолклористите и т. н., от една страна, и психоаналитиците, от друга, те не биха могли да им дадат това, което не им достига: на първите - достатъчна компетентност в областта на модерната психологическа техника, а на вторите - достатъчно материал, който да бъде обработен. Така че трябва да се задоволят с това да успеят да събудят интереса на двете страни и да създадат у тях убеждението, че по-честото им сътрудничество непременно ще е от полза за изследванията.
Двете главни теми - тотем и табу, - дали името на тази малка книга, не са разработени по еднакъв начин. Анализът на табуто представлява опит за разрешаване на проблема с една сравнително по-голяма сигурност и изчерпателност. Изследването на тотемизма има по-скромни претенции, заключаващи се в представяне на онова, с което психоаналитичният подход може засега да допринесе за изясняването на проблемите, свързани с него. Тази разлика се дължи на факта, че табуто продължава да съществува и в нас; независимо от това, че се схваща в негативен смисъл и се насочва към други категории, по своята психологическа същност то не е нищо друго освен "категоричния императив" на Кант, който действа като нещо задължително и отхвърля всяка разумна мотивация. За разлика от него тотемизмът представлява религиозно-социална институция, чужда на съвременното ни светоусещане и фактически отдавна разрушена и заменена с нови форми. Тя е оставила незначителни следи в религията, нравите и обичаите на днешните цивилизовани народи, като дори и при онези народи, които все още го изповядват, тотемизмът е претърпял значителни изменения. Социалният и технологическият напредък в историята на човечеството са засегнали табуто много по-малко, отколкото тотема.
В тази книга си позволявам да направя опит да изясня първоначалния смисъл на тотемизма въз основа на следите от него, запазени в детството и в съвременния човек. Тясната връзка между тотема и табуто сочи по-нататъшните пътища към развитие на защитаваната тук хипотеза и ако тя в крайна сметка не е съвсем убедителна, то нейният характер все още не е основание да се оспори изобщо възможността тя повече или по-малко да се доближава до действителността, която така трудно може да бъде реконструирана.

От автора
Рим, септември 1913 год.

Език: 
Български
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран