Мануално мускулно тестуване с основи на кинезиологията

Анотация: 

Мануалното мускулно тестуване е метод, който придобива все по-широко разпространение. Неговата стойност при диагностиката, лечението и рехабилитацията на заболяванията и уврежданията на опорно двигателния апарат и нервната система бе проверена и утвърдена ог практиката в течение на десетилетия. Доброто му познаване стана необходимост за значителен кръг медицински работници при точното и задълбочено изучаване на мускулната функция и нейните болестни промени.
Мускулното тестуване се прилага в България сравнително отскоро. Развитието на рехабилитацията в нашата страна наложи неговото по-бързо и масово усвояване. Този метод започна да се преподава като самостоятелен предмет в училището за рехабилитатори, във Висшия институт по физкултура (за методистите по лечебна физкултура), в редица курсове по рехабилитация и пр.
Правилното прилагане на мануалното мускулно тестуване и практикуването му от все по-увеличаващия се брой рехабилитационни кадри изисква системно и пълно ръководство. Първата книга в тази насока у нас — преведеният от чешки „Мускулен тест" от Вл. Янда, е отдавна изчерпана.
Настоящото ръководство си поставя за задача да попълни тази празнина. В него наред с опита за коригиране на редицата неточности, допуснати в книгата на Янда при представянето на отделните тестове, е включен и нов материал. Това са някои основни въпроси на кинезиологията. Тяхното изучаване е необходима предпоставка за доброто разбиране и овладяване на мануалното мускулно тестуване. Последното е основано изцяло на кинезиологичните принципи и може да се разглежда като раздел на приложната кинезиология.
„Мануално мускулно тестуване с основи на кинезиологията" се издава в порядъка на учебник за рехабилитатори. В него е изчерпан материалът по кинезиология и мускулно тестуване, предвиден по програмата на медицинското училище за рехабилитатори.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1968
Местоиздаване: 
София
Страници: 
225
ISBN: 
Издат. № 3486
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран