Изграждане на капацитет на Фондация «Инициатива за социална интеграция» за финансова и организационна устойчивост

EEA Grants LogoФондация „Инициатива за социална интеграция“ изпълнява проект, насочен към изграждане на капацитет за финансова и организационна устойчивост. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., тематична област: Изграждане на капацитет за НПО, приоритет: Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор.

Общата стойност на проекта е 9 548,96 Евро, от които безвъзмездна финансова помощ - 8 593,44 Eвро.

Проектът планира в рамките на 6 месеца да бъдат изпълнени следните дейности:

  • Дейност 1: Провеждане на обучения – за екипа на Фондацията в модули „Ефективен мениджмънт и организационна култура” и „Стратегическо планиране и управление на кризите” и за управителя в модули, свързани с развитие на лидерски умения, управление на персонала, умения за водене на преговори и вземане на решения, умения за изготвяне на презентции и управление на времето.
  • Дейност 2: Провеждане на Тиймбилдинг за екипа на Фондацията и доброволците.
  • Дейност 3: Разработване на Стратегии за финансова устойчивост и развитие на човешките ресурси.
  • Дейност 4: Информиране и публичност.
  • Дейност 5: Управление на проекта.

Чрез успешното изпълнение на проекта ще бъдат постигнати следните основни резултати:

  • Повишена квалификация на екипа на Фондацията по отношение на ефективен мениджмънт и организационна култура и стратегическо планиране и управление на кризите.
  • Повишена мениджърска компетентност на управителя на Фондацията.
  • Подобрени взаимоотношения и комуникация между управленския екип на Фондацията и доброволците.
  • Повишен капацитет на организацията за постигане на финансова устойчивост и за управление на човешките ресурси.

Фондация «Инициатива за социална интеграция» е основана през 2009 г. с основна цел да подпомага лица в неравностойно положение в процеса на тяхната социална интеграция чрез предлагане на социални услуги, младежки дейности и инициативи, правозащитни и застъпнически кампании и дейности, диалог и партниране с други НПО, с представителите на бизнес сектора и с органите на държавната власт. Дейността на Фондацията се определя като такава в обществена полза.

www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация «Инициатива за социална интеграция» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.