Стартира нов проект с наименование «Активно включване в информационното общество»

EEA Grants LogoФондация „Хоризонти“ стартира нов проект с наименование „Активно включване в информационното общество“, който се финансира от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 - 2014 г.

Проектът е на стойност 10 931 евро и се отнася към тематичната област „Изграждане на капацитет“. Той ще се реализира в рамките на 8 месеца и ще приключи през месец май 2014 г.

Основната цел на проекта е свързана с повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстващата среда за работа на неправителствения сектор.

Проектът цели подобряване на финансовата и организационна устойчивост на организацията, повишаване на капацитета на Фондация „Хоризонти“ за предлагане на електронни услуги и за работа с целевите групи.

Като резултат от проекта се очаква подобрена организационна устойчивост на Фондацията, разработен уеб базиран каталог на дигиталната библиотека и достъпност на научното съдържание чрез Интернет, обновен достъпен сайт, включване на обучени по проекта доброволци в дейността на организацията.

Проектът е насочен към хората със зрителни увреждания в България, (предимно младежи, студенти и интелектуалци) които са целева група на Фондацията.

Преки участници са привлечените доброволци, работещите за организацията и потребителите на усъвършенстваните чрез изпълнението на проекта електронни услуги.

Текуща информация за изпълнението на дейностите по проекта ще можете да намирате в сайта на Фондацията на адрес:

Пълна информация за Програмата ще намерите на адрес www.ngogrants.bg.

За връзка с екипа на проекта

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Категории: