Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните

Анотация: 

Книгата включва превод на съдържанието, въведението и заключението, както и резюмета на трите глави на английски език.
The book includes translations of the content, introduction and conclusion, as well as summaries of the three chapters in English.
Настоящата монография е в областта на образованието на възрастни и е насочена къмтеоретико-аналитичното представяне на възможностите да се изградят връзки между формалното и неформалното образование. В центъра на изследователската работа е ученето на възрастните в различна среда и условия и в рамките на концепцията за учене през целия живот. Направен е опит да се очертаят параметрите на едно ново явление за нашата образователна система и за процесите на учене в по-общ социален план - валидирането на компетентности, придобити чрез неформално и информално (самостоятелно) учене.
Книгата е предназначена за всички, които работят в областта на формалното и неформалното образование - учени, изследователи, мениджъри на образователни институции, външни наблюдатели и оценители в областта на образованието, преподаватели на възрастни, консултанти, наставници, специалисти по валидиране, учители, студенти.
Монографията цели да подкрепи и усилията на колегите преподаватели и студенти от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски" за утвърждаване и развитие на най-новата специалност във факултета - Неформално образование.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
Габрово
Страници: 
346
ISBN: 
978-954-490-220-9
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция