НПО

Project Active involvement in the information society

EEA_GrantsIn the beginning of 2013 the team of “Horizonti” Foundation developed the project to build up organizational capacity titled “Active involvement in the information society”. With this project the foundation takes part in the first competition for project proposals organized by the program to support non-governmental organizations in Bulgaria based on the financial mechanism of the European Economic Area 2009-2014.
For additional information about the program you can visit: http://ngogrants.bg

Проект Активно включване в информационното общество

EEA Grants LogoВ началото на 2013 г. екипът на фондация "Хоризонти" разработи проекта за изграждане на организационен капацитет с наименование "Активно включване в информационното общество", С който участва в първия конкурс за набиране на проектни предложения проведен от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Страници