Здравният икономикс

Анотация: 

От дълги години България е в период на мъчителен и сложен преход планова към смесена икономика, в която повечето блага ще бъдат разпределяни чрез механизмите на пазара. Но как трябва и как се разпределят такива първостепенни за социалното благополучие блага, като основните здравни грижи, висшето образование или просветата и културата? Или как може да се избере правилната стратегия на съвременната здравна политика на отделните равнища на управление в условията на крайна недостатъчност на ресурси? Или как може да се анализира и оцени развитието на частния сектор в лекарствоосигуряването, медицинската и зъболекарската практика? Могат да се изредят още много важни въпроси за нашата политика и практика, които обаче досега не са намерили адекватен отговор в българската научна литература.
На фона на очертаните потребности и условия на прехода нашата главна цел е да се направят достъпни за българския читател (чрез обработката на значителна научна литература предимно на английски език) универсалните за страните с развито пазарно стопанство знания в областта на икономическите аспекти на здравеопазването. Настоящата книга е подготвена, за да въведе специалистите в сложната и многоаспектна материя на здравния икономикс.
Конкретните цели на изследването са:
- да се представят и анализират най-важните концепции на здравния икономикс, основан главно върху развитието на неокласическата икономическа теория и новите социални акценти в нея (например теорията на публичното финансиране, теорията на социалното благополучие и др.);
- да се синтезира и обясни в български термини основният понятиен апарат на здравния икономикс. За тази цел се придържаме в повечето случаи към най-адекватния превод на понятията, като се дава възможност и за справка с точния английски термин;
- да се акцентира върху различното в здравния икономикс от общата неокласическа парадигма. Всъщност това придава и индивидуалния облик на тази отраслова наука, която не се свежда само до механичното прилагане на общите икономически концепции в сферата на здравето и здравната помощ;
- да се определят критично (според възможностите за прилагане в нашите условия) основните методически подходи за оценка на равенството в разпределението на здравна помощ и ресурси, за икономическа оценка на алтернативи в здравната политика и за производствени анализи на здравното заведение;
- да се обобщи накратко пътят на икономиката на здравеопазването, развивана досега у нас, като се изведат общите и конфликтните точки с неокласическия ракурс към нея, поднесен в настоящото изследване.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
София
Страници: 
241
ISBN: 
954-494-135-5
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция