Въведение в маркетинга

Автор: 
Анотация: 

Понятието маркетинг е твърде разпространено В напредналите страни. Според изследванията на изВестни маркетолози то е на Второ място по употреба след думата долар. Маркетингът се асоциира с пазара, защото, преведена от английски, думата "market" означава пазар.
Действително маркетингът се занимава с изучаване на пазара, въздействието върху него и регулирането му В съответствие с интересите на производителя и продавача. Образно казано, маркетингът е мост меЖду пазара (клиента) и производството.
В началния етап от своето съществуване като теория и практика маркетингът почти се покрива с функцията на разпределението, поради което в момента се срещат някои виждания за него като за търговска дейност, респективно дейност по продаЖбите. В съвременното си звучене маркетингът се Възприема много по-универсално. По думите на класика на маркетинга Филип Котлър,"... продаЖбите са само върхът на маркетинговия айсберг". Според маркетинговата философия маркетингът Включва цял спектър от дейности, които предхоЖдат продажбите. Сред тях са дейностите по изучаването на нуЖдите и потребностите на потребителите, разработването на продуктите, тяхното производство, разпределение, ценообразуване, рекламиране и предлагане на клиентите при постигане на максимална удовлетвореност. Макар и на много по-късен етап, днес подходът към маркетинга е като към комплексно и обособено направление в общата теория на управлението.
В страните с пазарна икономика пазарът е основният индикатор за това, какво, къде и за кого да се произвежда. Стопанските агенти функционират В условия на неопределеност и трудно могат да оцелеят, без да познават техниките на маркетинга. Необходими са адекватни на пазарния механизъм на управление познания, каквито са и познанията по маркетинг.
Ето защо през последните години дисциплината Маркетинг решително наВлезе и убедително се утвърди В учебните планове на икономическите висши училища. Тя съвсем естествено се вписва сред останалите дисциплини, характеризиращи модерната икономическа теория, разкриваща закономерностите на пазарното стопанство.
Съществуват много книги по маркетинг, В т.ч. и на български език (преведени или написани от български автори). Но еволюцията на маркетинга превръща Всяко поредно издание по маркетинг В предпоследно.
Авторският колектив, разработил този учебник, си поставя следните цели:
Първо: да даде най-обща представа за основите на маркетинга, като избегне конкретните подробности. На тази цел съответства и заглавието "Въведение В маркетинга".
Второ: да придаде известен практически оттенък на проблемите, като пречупи популярни маркетингови постановки към възможностите за прилагането им в българската действителност.
Трето: да покаже новото в областта на маркетинговата теория и практика, като същевременно въведе някои уточнения и допълнения в маркетинговата терминология.
За разлика от произведения, които В по-голямата си част третират избрани области от маркетинга, предлаганият учебник е структуриран така, че читателят да получи представа за Всички области на маркетинга.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Страници: 
413
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция