Когнитивна психология

Анотация: 

Настоящото учебно пособие представлява сборник от лекции по Когнитивна психология, които авторът му чете пред студентите от специалност "Психология", обучаващи се във ВТУ "Cв.cв. Кирил и Методий". То е първи по-системен опит да се изложи по такъв начин учебното съдържание по дадената учебна дисциплина и естествено не е лишено от редица недостатъци. Пособието е написано като са използвани редица литературни източници, в които в една или друга степен се разглеждат проблемите на познавателната дейност на личността и затова не се претендира за авторство по отношение на изложеното научно съдържание.
Разбира се не бива да се счита, че в отделните лекции е поднесена цялата информация по отношение на разглежданите проблеми. Това в рамките на един курс от лекции е невъзможно. Задачата е да се даде първоначална отправна информация за същността на когнитивната дейност на личността, а всеки който желае да задълбочи познанията си в тази област на психологията може да стори това, като потърси специализирана литература, където отделните психически познавателни процеси се разглеждат много по-детайлно, а също така се посочват и анализират различни гледни точки по отношение на един и същ проблем.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
Велико Търново
Страници: 
232
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран