Възможност за получаване на безплатна правна помощ за хора с увреждания в рамките на инициатива „Защита срещу нарушаването на правата и неравното третиране на хора с увреждания“

До края на 2024г., експерти-юристи с опит в сферата на човешките права и защитата от дискриминация ще са на разположение за предоставяне на безплатна правна помощ за хора с увреждания. Предвижда се инициативата да обхване не по-малко от 100 лица с увреждания. Ще бъдат проведени и обучителни семинари с представители на неправителствени организации за хора с увреждания по въпросите на правата на хората с увреждания и основни способи за тяхната защита съгласно националните, европейските и международните актове, в които могат да участват представители на неправителствени организации за и на хора с увреждания. В обучителните семинари очакваме да вземат участие до 50 лица, представители на 15 организации.
Желаещите могат да бъдат включени ако отговарят на посочените по-долу условия:

Правна консултация по инициативата можете да получите ако:
- Смятате, че вие или член на семейството ви сте станали обект на неравно третиране, жертва на дискриминация по признак увреждане
- Желаете да предприемете конкретни правни действия по посока защита на свои (или на ваши близки) нарушени права и се нуждаете от професионална правна помощ

В обучителните семинари можете да се включите ако:
- Сте представител на неправителствена организация на или за хора с увреждания
- Искате да подобрите своите познания по въпросите на националното и европейско законодателство в областта на човешките права и защитата от дискриминация, за да защитавате по-добре интересите на вашите членове и съмишленици

Правните консултации ще се предоставят по телефон, по имейл или в онлайн или лични срещи в гр. София след предварително записване.
Обучителните семинари ще се проведат в хибридна форма - присъствено в гр. София и с възможност за включване на участници онлайн

Подаване на заявки
Заявките за получаване на правна помощ се приемат на тел.: +359 897858976
и по електронна поща horizontifoundation@gmail.com
В мейла следва да напишете трите си имена, телефон за контакт и на кратко да опишете Вашата заявка

Инициативата „Защита срещу нарушаването на правата и неравното третиране на хора с увреждания“е финансирана по фонд „Заедно“, управляван от фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) в рамките на проект „Укрепване ролята на гражданските организации в България за защита и насърчаване на основните европейски права и ценности“ (ProEUvaluesBG), (проект „Права и ценности“).
Проект „Права и ценности“ се изпълнява в партньорство от: фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и The European Citizen Action Service (ECAS) ( Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“).
Проектът се осъществява с финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) в размер на 2 570 299 евро. Финансиращата институция е Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), съгласно правомощията, които са й делегирани от Европейската комисия.

Информация за проект „Права и Ценности“ можете да намерите на сайта на проекта
https://proeuvalues.osis.bg/