Информационна Сигурност

Анотация: 

Проф., д.н. ЦВЕТАН СЕМЕРДЖИЕВ (роден-5 юли 1949 г.) работи в Департамента по национална сигурност и отбрана към ВА "Г. С. Раковски", където преподава едноименната дисциплина. Избран е също така за извънреден професор в Полицейска академия — София и Транспортния факултет на Техническия университет — София, където преподава учебни дисциплини, касаещи различни аспекти на приложението на информационните технологии в обществената практика. Като ст. н. с. I ст. в Централната лаборатория по паралелна обработка на информацията към Българска академия на науките, участва в реализацията на международни проекти, в рамките на инициативите на Европейската общност за научно сътрудничество и кооперация, със страните от Източна Европа. Автор е на над 170 научни труда и разработки в областта на: автоматизираните системи за обработка на информация и управление, радиолокацията и радионавигацията, военната кибернетика, стратегическото ръководство, системите за командване, управление, комуникации, компютъринг и разузнаване и информационната сигурност. Член е на IEEE-AES — САЩ, пожизнен член на AFCEA - САЩ, съосновател и член на международната организация на специалистите в областта на обработката на сензорна информация - IFS и международната академия по информационни процеси и технологии - МАИПТ- Москва.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2004
Местоиздаване: 
София
Страници: 
94
ISBN: 
954-9725-84-7
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран