Какво прави едно събитие достъпно за хора с различни възможности?

С отминаването на пандемията от Ковид 19 значително нараства честотата на събитията в присъствена форма за сметка на дистанционните формати. Това предполага организаторите да насочат усилия към адаптиране на събитията си за нуждите на хората с различни увреждания в посока достъпност и активно включване.
Независимо от вида събитие, неговата продължителност и мястото на провеждане, участниците с увреждания следва да имат безпрепятствен достъп за да участват пълноценно и да се чувстват приобщени.
Експертите по достъпност от неправителствената организация „Институт за глобална достъпност“ (World Institute on disabilities WID) Home - World Institute on Disability (wid.org)(1) Facebook базирана в Бъркли, САЩ са изготвили списък с насоки за подобряване достъпа на хора с различни увреждания до събития – срещи, обучения, конференции, празненства и т.н.

Достъпност на регистрационния формуляр

Запитайте участниците във вашето събитие/обучение как можете да им осигурите по-голямо удобство за периода на събитието
• Във формуляра за регистрация или RSVP предвидете отворен въпрос или предоставете право на избор из между различни опции (жестов превод, достъп за инвалидни колички, придружител за хора с нарушено зрение и т.н.).
• Винаги давайте възможност за дописване, защото участниците може да имат нужди, които не са упоменати.
• Формулярите следва да са достъпни в електронен формат.

Достъпни пространства (зали, тоалетни, места за неформални срещи и почивка)

Зали
Повечето новопостроени сгради разполагат с достъпна архитектурна среда, тъй като това се изисква по закон.
• Специализираните табели улесняват намирането на асансьори, рампи, платформи и др.
• Избягвайте тесните пространства. Подвижните елементи в като маси и столове следва да са разположени на такова разстояние че хората на колички, с бял бастун или с патерици, лесно да могат да се придвижват в пространството.
• За големи събития помислете дали да не подсигурите устройства за придвижване (като скутери, инвалидни колички или проходилки).
• Силно препоръчителни са и услугите на зрящи водачи.

Сервизни помещения
Едно от най-неуважителните, неудобни и смущаващи преживявания с които човек с увреждане може да се сблъска по време на събитие, е да няма достъп до тоалетна. За събитията на закрито и открито е необходимо да има достатъчно на брой просторни тоалетни.
• При планиране на място за събитието не пропускайте да направите оглед на сервизните помещения и да подберете място с достатъчно обширни кабинки в тоалетните
• За събития на открито не пропускайте да осигурите достъпни преносими тоалетни.

Седящи места
За седящи места предвидете възглавници за подобряване комфорта на хора с двигателни проблеми

Субтитри и жестомимичен превод
Независимо дали става въпрос за онлайн или присъствено събитие, организаторите следва да предвидят разнообразни възможности да осигурят достъпна комуникация при представяне на съдържанието.
• Добре е да осигурите преводачи на жестов език за събития в реално време и или за онлайн презентации.
• Можете също така да се обърнете към доставчик на услуги по адаптиране достъпа до аудио съдържание за хора с нарушения на слуха (транскрибция и преобразуване на речта в текст в реално време) популярни като CART (Communication Access Realtime Translation).

Указателни табели и текстови ресурси в различни формати (брайл, едър шрифт, обикновен текст).
Указателните табели подобряват логистиката и комуникацията на всяко събитие
• Логистичните знаци, по-конкретно указателните табели, поименни списъци и т.н, следва да са налични на едър и брайлов шрифт. Това важи и за хартиените копия на документи, брошури и др.
• Ако събитието предвижда използване на приложение за споделяне на информация, уверете се, че то е тествано за уеб достъпност за хора с увреждания.
• Материалите следва да са на разбираем език за да се възприемат лесно от хора с когнитивни нарушения

Паузи и почивки
Хората с увреждания и хронични заболявания обичайно имат нужда от по-чести почивки
• Предвидете редовни почивки в графика на събитието.
• Не пропускайте да предвидите почивки и по време на виртуалните събития

Стая за релакс бедна на стимули
От полза за участниците може да бъде наличието на пространство за уединение и почивка.
• Организаторите следва да съобразят груповите пространства и използваните технологии За участниците с повишена сензорна чувствителност или слухови нарушения
• На някои участници може да се наложи да избягват големи групи или да носят тапи за уши за да се адаптират към груповата среда.
• Трябва да се обмислят и приспособления за участниците, които може да не са в състояние да използват слушалки за виртуална реалност.
• Помислете за хибриден вариант на събитието. Така ще бъде достъпно за хора с увреждания на които им е невъзможно да напуснат своите домове.

Използване на служебни животни
Законодателството в областта на хората с увреждания регламентира безпрепятствен достъп на служебни животни (пр. кучета асистенти) до обществени сгради.
• Информирайте домакините че участниците може да се нуждаят от настаняване на служебни животни.
• Понякога подготовката включва предварително обучение на персонала за правилно отношение към служебни животни

Наличие на медицински персонал
Някои събития предполагат достъп до медицинска грижа в случай на спешни случаи и кризи
• Предвидете перо в бюджета за осигуряване на медицински персонал по време на събитието
• Предоставете информация и контакти на участниците за най-близката медицинска служба

Места за паркиране
Необходимо е осигуряването на достатъчен брой запазени паркоместа за участници с увреждания
• Добре е местата за паркиране за хора с увреждания да са специално обозначени
• Необходимо е персоналът да бъде предупреден с цел евентуална реорганизация на паркирането

Изисквания за маски
• В ситуации на повишен риск от заразяване с COVID и др., носенето на маски ще направи възможно присъствието на по-голям брой хора на вашето събитие. Това важи с особена сила за хора с компрометирана имунна защита.
• Помислете за провеждане на събитието си на открито когато това е възможно в моменти на повишен риск

Автор: Аглика Недкова
Използвани източници::
Making Your Events More Accessible - World Institute on Disability (wid.org)

Diversability (mydiversability.com)
https://wid.org/conference-accessibility-resources/

Галерия: 
 Гледка към конферентна зала с хора гледащи презентация. Част от тях са със видими увреждания