Превантивна и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

Сборник
Анотация: 

Сборникът включва научни статии на участниците в международната научно-практическа конференция на тема: "Превантивна и корекционна дейност на педагога - съдържание и технологии", проведена от 6 до 11 юли 2001 г. в Творческия дом на СУ "Св. Кл. Охридски" в Китен. В статиите са представени съвременни теоретични виждания и възможни практико-приложни педагогически решения по проблемите на превантивната и корекционно-възпитателна работа с деца и младежи, насочена към преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Анализирани са и резултати от целенасочено проведени експериментални изследвания по основния проблем, въз основа на утвърден научен проект от фонд "Научни изследвания" към СУ "Св. Климент Охридски" и съвместни изследвания на базата на договора за двустранно сътрудничество между СУ "Св. Климент Охридски" и Беларуския Държавен Университет.
Сборникът е предназначен за преподаватели от ВУЗ и учители от средните училища, за докторанти, специализанти и студенти, за специалисти, занимаващи се с педагогическите аспекти на превантивната и корекционна дейност, свързана с преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt