Под мотото "Уеб достъпност - нормативна уредба и практика в Европейския съюз и в България" преминаха трите работни семинара по проекта ни към ОПДУ

logo_proekt_horizonti_opdu.jpg

В периода 27ми – 29ти ноември 2023 г. съвместно с нашите партньори от Фондация „Инициатива за социална интеграция“ проведохме три работни семинара на тема "Уеб достъпност - нормативна уредба и практика в Европейския съюз и в България".
Семинарите са част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.025-0210-С01 „Гражданско участие при мониторинг на уеб достъпността на дигиталните публични ресурси в Република България" по който фондация „Хоризонти“ е водеща организация. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Добро управление“
В събитията взеха участие представители на публични институции (държавни учреждения, министерства и агенции, общини и др.), също така представители на организации на и за хора с увреждания и незрящи доброволци занимаващи се с тестване за достъпност на уеб сайтове.
Акценти:
• Необходимост от въвеждане на стандарти за уеб достъпност в България и Включване на хората с увреждания в процеса по тестване и оценка на достъпността
• Инструменти за тестване на достъпността на дигитални публични ресурси за потребители с нарушено зрение
• Резултати от потребителско тестване на достъпността на 100 уеб сайта на публични институции
• Практически аспекти на уеб достъпността за незрящи хора – видео демонстрация и демонстрация в реално време на тестване за достъпност
• Механизъм за взаимодействие между заинтересованите страни в посока подобряване на уеб достъпността за потребители с нарушено зрение
Др.
Благодарим на всички които проявиха интерес към тази специфична тема и се включиха в събитията, както присъствено, така и онлайн.