През месец октомври 2022 стартира работата по проект „Гражданско участие при мониторинг на уеб достъпността на дигиталните публични ресурси в Република България“

logo_proekt_horizonti_opdu.jpg

На 20 Октомври 2022 г. се проведе информационна среща по проект № BG05SFOP001-2.025-0210 с наименование „Гражданско участие при мониторинг на уеб достъпността на дигиталните публични ресурси в Република България“, финансиран със средства от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Добро управление“.
Проектът се изпълнява от фондация „Хоризонти“, в партньорство с Фондация „Инициативи за социална интеграция“, бяха обсъдени очакваните резултати и начините за включване на незрящи хора в дейностите по тестване на уеб достъпност на уеб сайтове на публични институции.

По време на срещата участниците - представители на публични институции и НПО бяха запознати с целите и планираните дейности по проекта.