До Съвета на настоятелите на фондация "Хоризонти"

Управителният съвет на фондация "Хоризонти" свиква Общо редовно отчетно събрание на съвета на настоятелите на фондацията, което ще се състои на 30 ноември 2023 г. от 16:30 ч в салона на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" на адрес: гр. София, пл. "Славейков" 1Б.
Общото събрание се свиква на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на фондация "Хоризонти" и ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2022 година.
2. Разглеждане на финансов отчет за 2022 година.
3. Приемане на годишен бюджет за 2023 г. и насоки за дейността на фондацията през 2023 г.
4. Разни