Доц. Ваня Матеева издава нова книга

Думата е дадена най-вече на хората от проучваната общност. Използва се фонд от теренни документи (видео, аудио, фото), създаден от авторката и илюстриращ социокултурния живот на незрящите хора. Включени са интервюта и наблюдения на редица представители на общността от трите най-големи града на България – София, Пловдив и Варна, където са и основните организации на слепите. В книгата са проследени културните практики на незрящите в миналото и днес и техните достижения. Разкриването им и открояването на трудностите и препятствията в социалната интеграция на лишените от зрение стимулират позитивни социални ефекти. Системният анализ и включените интервюта показват, че липсата на зрение не означава липса на дарби. Нещо повече – незрящите хора са пълноценни граждани, от чиито потенциал при създаване на подходящи условия за тяхната културна и социална реализация може да има полза самото общество.

© Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2013
Цена 15,00 лв.

Категории: