Социализация и ресоциализация

Анотация: 

В монографията са анализирани съдържанието и връзката на процесите социализация, десоциализация и ресоци-ализация. Представени са интелектуалното и емоционалното развитие на малолетни и непълнолетни правонарушители, обосновани са причините за нарушения в психичното им равновесие. В промяната на самооценка-та се търси индикация за ролята на въздействията при избор на дейност. Описани са възможности за оценка на деформациите и методи за взаимодействие в превъзпитателната практика на възпитателни училища-интернати. Акцентира се върху значимостта на монотипия-та за диагностика на отклоненията в социалното развитие и ролята на емоционалните стимули в стратегията за ресоциализация.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt