Наказателно-процесуално право

Ръководство за студенти
Анотация: 

Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовка по Наказателно-процесуално право, която трябва да бъде развита при лекционния курс на тази задължителна за студентите-юристи учебна дисциплина, на предвидените семинарни занятия и в хода на самоподго-товката. Кратко и съдържателно са развити въпросите от общата част на наказателния процес, досъдебното производство и съдебното производство. Изложението е организирано предвид съдържанието на Наказателно-процесуалния кодекс от 2005 г. и курса по Наказателен процес на акад. Ст. Павлов, който остава най-сериозния труд в тази област на научното познание.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt