Основи на управлението

Анотация: 

Учебникът по „Основи на управлението” съдържа основни теоретико-методологични и приложни знания за начина на управление на бизнес организациите. Темите в него са съобразени с учебната програма на курса по „Основи на управлението” за студентите редовна форма на обучение в УНСС. Изяснени са съвременните схващания и тенденции при управлението на организациите. Проследено е развитието на управленската теория и са очертани възгледите на водещите изследователи в тази област. Откроено е значението на основните управленски функции - планиране, организиране, ръководство и контрол. Изследвани са въпросите, свързани с разработването, вземането на управленски решения и с механизма за контрол при тяхното изпълнение. Посочено е значението на комуникациите за ефективното управление на организациите и са разкрити специфичните особености на всеки един стил на управление на мениджърите. Отбелязана е разликата между група и екип и са изяснени механизмите за въздействие от страна на мениджърите върху тях.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2019
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция