Информационни системи за управление на човешките ресурси

Анотация: 

Целта на монографията е да се представят същността и особеностите на информационните системи за управление на човешките ресурси в отделните организации, като предпоставка за ефективно, ефикасно и икономично използване на хората, като най-важния ресурс за просперитета на всяка организация.
Монографията е структурирана в пет глави, в които последователно се разглеждат ролята на информационните системи за управление на човешките ресурси в отделните организации, потребностите от информация за компонентите на системата за управление на хората и съответните процеси, преглед на софтуерни продукти, които могат да се използват, възможностите за използване на интернет, както и основни акценти на анализа и дизайна на този вид информационни системи.
Това е второ издание, преработено и допълнено, на практика във всичките части. Използвани са публикации на български и чуждестранни автори, описания на различни системи и продукти, предлагани на пазара, както и личният опит на автора като консултант, участвал в изпълнението на няколко проекта, свързани с разработване и внедряване на информационни системи за управление на човешките ресурси в частни и публични организации.
Монографията е предназначена преди всичко за практикуващи специалисти и ръководители, студенти, специализанти, докторанти и изследователи в областта на управлението на човешките ресурси. Представените потребности от информация за управлението на хората в организациите, могат да бъдат полезни и на специалисти в областта на информационните технологии.

Издание: 
Второ издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2015
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt