Възможностите на „зелената икономика“ в България и формиране на модел на социално-екологично развитие

Автор: 
Анотация: 

Амбицията на научния колектив в този проект е на базата на анализ на няколко различни отрасъла на националната икономика, с потенциал за развитие на „зелена икономика“ да очертае конкретните мерки и препоръки за стимулиране развитието им и по-ефективни секторни политики.
Цел на настоящето изследване е да очертае лимитите на досегашния модел на развитие и растеж в България, като същевременно се анализират контурите на новия модел на развитие, в основата на който стои едно по-балансирано отношение към околната среда, представено чрез приоритетното развитие на отраслите на зелената икономика. Тези сектори на българската икономика, чрез подходящи, стимулиращи политики биха могли да генерират „зелени работни“ места и доходи и да се превърнат в двигател на екологосъобразен икономически растеж.
Изследването се структурира в две части. В част първа се анализират необходимостта от нов тип икономически растеж и характеристиките на новия социално-екологичен модел. Това е макроикономически прочит на потенциалните ефекти от развитието на зелената икономика в дългосрочна перспектива.
Част втора е посветена на представяне състоянието, възможностите и развитието на четири сектора с потенциал за екологична трансформация. Очертани са ключовите моменти, рисковете и предизвикателствата в тези сектори за развитие на зелена икономика.

Издание: 
Второ преработено издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2019
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция