Системи за управленски контрол

Анотация: 

Настоящият учебник е изготвен за нуждите на обучението на студенти в образователно-квалификационната степен “бакалавър” на Университета за национално и световно стопанство - София. Неговото предназначение е да създаде основно разбиране за теоретичните основи на системите за управленски контрол и техните бюджетни и стратегически аспекти. Разгледани са въпроси, свързани със същността и структурата на контрола като функция на управлението, както и основни положения на концепциите на контролинга, вътрешния контрол и вътрешния одит, независимия финансов одит. Представени са мястото на бюджетното управление и бюджетния контрол в управленския цикъл на организацията, структурата и методическите аспекти на процеса на бюджетния контрол. Разгледани са различни възгледи за същността и особеностите на стратегията и стратегическия контрол, както и на стратегическите карти като най-широко разпространен в съвременността инструмент за стратегически контрол.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
Габрово
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt