Неформално образование - Философии. Теории. Практики.

Анотация: 

Настоящото издание е първият български опит за системно представяне на концептуалните и практически измерения на неформалното образование. Теоретичното изследване е базирано на широк кръг от наши и чужди източници и документи, пречупвайки техните внушения, подходи и практики през актуалните български реалности.
Книгата е предназначена за всички, които работят в различните институции (държавни, граждански или частни) за неформално образование: центрове за допълнителни образователни услуги за деца и възрастни; форми на извънкласни дейности в училище; консултативни центрове по професионално и кариерно развитие; читалища; занимални за децата от предучилищна възраст и малките ученици (1-4 клас); мултимедийни клубове; квалификационни центрове за продължаващо професионално образование; детски школи по изкуствата; спортни клубове; неформални ученически и младежки организации и сдружения; фирми за (педагогическа) анимация и организация на свободното време на децата; социално-педагогически институции; фирмени отдели за квалификация, преквалификация и развитие на човешките ресурси, международни звена за признаване на неформално образование и трансфер на кредити, консултантски и посреднически фирми в сферата на образованието и много други.
Същевременно изданието може да подкрепи усилията на студенти и университетски преподаватели от педагогическите факултети и специалности, на учители, мениджъри в образованието, училищни администратори, педагогически съветници, социални педагози и училищни психолози да разширят своята компетентност в сферата на науките за образованието, разбирано както в теоретичен, така и в практически план като комплексно единство на формални, неформални и аформални измерения.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2008
Местоиздаване: 
Габрово
Страници: 
243
ISBN: 
978-954-8606-99-8
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран