Теоретико-приложни аспекти на социалната работа с деца в риск

Актуално състояние и възможности за развитие
Автор: 
Анотация: 

Изследването има характер на аналитико-теоретично и емпирично проучване на динамиката на проблемите, с които се сблъскват деца от определени по вид и степен на риск групи, и насочеността на социалнопедагогическата дейност и социалната работа в условията на конкретни институционални форми. Резултат е от петгодишна научно-изследователска и преподавателска работа в две нови за нашето висше образование специалности - Социална педагогика и Социални дейности.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
Шумен
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран