Методи в социалната работа

Анотация: 

Настоящата монография "Методи на социалната работа" е с теоретико-приложен характер и има за цел да представи научна концепция за методите на социалната работа и тяхното приложение в конкретни области от социалната практика.
Акцент се поставя върху различните видове методики при отделни групи и индивиди, както и разновидностите при социална работа с тях.
Разработката е адресирана както към студенти по социална педагогика и социални дейности, така и за работещи в системата на социалното подпомагане и социалната политика.
Надяваме се, че книгата ще допринесе за обогатяване знанията в тази област, както и ще инициира идеи за усъвършенстване на тази тематика.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2012
Местоиздаване: 
Благоевград
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt