Политология

Държавната публична власт
Анотация: 

Този учебник е адаптиран към спецификата и потребностите главно на специалностите - Публични финанси, Публична администрация и Бизнес администрация, дистанционна форма на обучение. Разбира се, той може да бъде ползван и от редица други специалности, изучаващи учебната дисциплина Политология.
Акцентът е поставен върху онази научна област от политологията, която има за предмет държавната публична власт. В предлаганото издание са анализирани последователно, в причинно-следствена връзка, такива фундаментални категории като: политика, власт, държавна публична власт, политическа демокрация. Дава се отговор на въпроса защо държавата е публична власт, какво означава легитимност на властта, какви са строежът и основните функции на съвременната публична власт. Защо е необходимо "пресъздаване на държавата", установяване на по-ефективна и отзивчива държава. Кои са основните функции и качества на призвания политик или държавника в началото на XXI век?
Направен е сравнителен анализ на различните типове конституционно-плуралистични системи на държавно управление: парламентарни, президентски, полупрезидентски. Разкрити са особеностите на българския конституционен политически модел. След което логически се преминава към разглеждането на основните институции на държавната публична власт: парламент, държавен глава, изпълнителна власт, държавна администрация.
Анализирани са предимствата и недостатъците на различните видове избирателни системи и тяхното въздействие върху политическите системи. Разкрити са особеностите на унитарната държава, федерацията и конфедерацията.
Учебникът завършва с разглеждането на един от актуалните проблеми на съвременността: каква е съдбата на нацията, националната държава и националната идентичност в условията на глобализация.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран