Девиантно поведение

Автор: 
Анотация: 

Направен е преглед и са разгледани класически приетите предпоставки за девиантно поведение: проява, обществена значимост и последиците от тях, а също така и появилите се в особено голям размер през последните две десетилетия прояви на корупция. Разгледана е също така и социалната роля на църквата, както и проблемите на многобройните секти и тяхното влияние сред подрастващите и хора в зряла възраст.
В книгата са включени и основни правни, социални и други материали, свързани с практическата социална работа с девианти.
Направен е опит да се обобщи световната практика в областта на социалната работа с оглед осъвременяване на българската практика в областта на социалното подпомагане, обгрижване и ресоциализация на различните групи, имащи девиантно поведение.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2009
Местоиздаване: 
Габрово
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt