Педагогическа психология

Анотация: 

Този учебник е ориентиран към нови функции на психологическото знание в системата за професионално-педагогическа подготовка на учителите. Той ще съдейства за издигане качеството на тяхната подготовка, защото предлага на студентите съвременни знания за психологическите условия и закономерности на усвояването. Учебникът е изграден съобразно мястото на педагогическата психология в системата на психологическите науки, т.е. опира се на подготовката на студентите по обща и възрастова психология.
Авторите включват в учебника някои нетрадиционни за педагогическата психология проблеми, които ще разширят психолого-педагогическата култура на студентите по посока на фундаментализацията на тяхната професионална подготовка.
Направен е опит да се разширят дидактическите функции на учебника. Чрез специфичната си структура и чрез учебно-научните задачи той ще влияе върху организацията на семинарните и практическите упражнения, върху превръщането на учебния в учебно-научен процес...

Език: 
Български
Година на издаване: 
2007
Местоиздаване: 
Благоевград
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран