Говорна техника и комуникативно-тренингови модели

Анотация: 

Настоящата книга е успешен опит да се систематизират най-актуалните проблеми на говорната техника. Разглеждат се въпросите за професионално дишане, гласообразуване, дикция, правоговор и хигиена на гласовия апарат. С голямо практико-приложно значение са разработените тренингови модели и приложените специфични текстове за усъвършенстване на говорната техника.
Книгата представлява интерес за педагози, логопеди, актьори и всички, които искат да работят за изрядността и чистотата на своя говор.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2010
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt