Удължаване срока за изпълнение на проект

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

Уважаеми приятели,

По договор е предвидено изпълнението на проекта да приключи на 31 декември 2022 г.
Но с оглед на вече натрупаното закъснение по някои от дейностите и за да се спазят стриктно изискванията по програмата, се налага срокът на проекта да бъде удължен до 28 февруари 2023 г.
Изготвен е обновен график на дейностите, съгласно който се предвижда трите обучения за работа с платформи за онлайн срещи, които бяха насрочени за месеците октомври и ноември, да се проведат през месеците декември 2022 г. и януари 2023 г. Всички записали се за участие ще бъдат своевременно информирани за конкретните дати и място на провеждане на обученията.
Отлага се провеждането и на заключителното събитие по проекта.
Дейността по консултиране на потребителите ни за работа с платформите за онлайн срещи е със срок до края на месец ноември 2022 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.