Българско наследствено право

Анотация: 

Настоящият труд е основно преработено издание на учебника по наследствено право от 1953 г. След издаването му излязоха редица нормативни актове - Семейният кодекс, Законът за териториално и селищно устройство и др. - с проблематика, рефлектираща върху наследственото право. Беше създадена изобилна съдебна практика по много наследственоправни въпроси, поставени пред съдилищата. Появиха се и някои публикации във връзка с наследяването.
Целият този материал трябваше да бъде съответно отразен в новото издание.
За по-голяма прегледност на изложението, материята е преразпределена в осем глави: в първата глава е дадена общата характеристика на наследственото право; втората обхваща основните понятия на наследственото право; в третата и четвъртата глави са разгледани двата вида наследствени правоотношения - наследяване по закон и по завещание; в петата глава са дадени някои особени правила във връзка с наследяването; в шестата са изложени въпросите, свързани с придобиване на наследството; в седмата глава са разгледани отношенията между наследниците и между тях и трети лица; последната глава е посветена на делбата на наследство. Направени са и други изменения. Изоставено е това, което е изгубило актуалността си, разгледани са някои нови въпроси във връзка с наследяването, включени са и редица случаи от съдебната практика, която е широко използвана. При това, в изложението под линия са дадени кратки бележки относно уредбата на наследствените отношения в законодателството на други страни. Отбелязани са и някои характерни принципи на старото право, с оглед разкриване на връзката на наследственото право с обществено-икономическите условия. При разглеждането на материята е отделено повече място на въпросите, които представляват по-голяма важност, а всичко онова, което се прилага рядко на практика и не поражда спорове, е засегнато съвсем накратко, някъде дори само с възпроизвеждане на текстовете на закона.

Издание: 
ДЕВЕТО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ НОВА РЕДАКЦИЯ
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2009
Местоиздаване: 
София
Страници: 
199
ISBN: 
978-954-28-0563-2
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция