Макроикономика и световна икономика

Анотация: 

Учебното помагало по "Макроикономика и световна икономика" е предназначено за всички, които желаят не само да изучават икономическата теория, но и да прилагат на практика усвоените икономически знания. То е за тези, които се стремят към задълбочено изясняване на терминологията, към разбиране на взаимовръзките между протичащите процеси на макроравнище в националното стопанство и в глобализиращата се световна икономика, както и към повече знания за онези имена, които стоят зад отделните икономически доктрини, инструменти и модели на икономическо поведение.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
Габрово
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран