Самоучител по статистика

Анотация: 

Заглавието "Самоучител по статистика" на това издание съответства на неговото предназначение: да служи главно като учебно помагало за самостоятелно изучаване теорията на статистиката. Написано е по начин, който в максимална степен улеснява усвояването на учебния материал и придобиването на умения за самостоятелно практическо прилагане на статистическите методи.
Чрез контролни въпроси, програмирани текстове, задачи, дидактически тестове, казуси и др. изучаващите теорията на статистиката се насочват към проникване в същността на статистическите понятия, към възможностите и условията за коректно използване на статистическите методи и към правилно тълкуване на съответните статистически характеристики.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран