Възприемане и осмисляне на художествен текст на началния етап на образование 1. -4. Клас

Анотация: 

В книгата се представят обобщено характерните за началния етап на образование особености на психофизическо развитие. Прави се характеристика и на равнищата на читателско възприемане и възприемането на художествен текст. Изяснява се необходимостта от изучаването им като основа за адекватен методически подход при изучаване на литературно произведение. Уточняват се критерии за установяване равнището на читателско възприемане в начална училищна възраст. Предлага се методика за изучаване на художествен текст на началния етап от основната степен на образование.
Авторката не се стреми към изчерпателност в обхващането на всички теоретични източници, посветени на проблема за читателското възприемане, а акцентира само на тези, които се отнасят до характерните за начална училищна възраст особености на възприемане на художествен образ. Книгата е предназначена за начални учители и студенти от специалностите “Начална училищна педагогика” и “Педагогика”, за методици и научни работници.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран