Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици

Методическо ръководство
Анотация: 

В това ръководство се обръща внимание върху всички основни въпроси, засягащи преподаването на полезни умения при зрително затруднени ученици. Последователно се застъпват въпроси на терминологията и характеризиране на полезните умения, на появата и развитието на тази специална дисциплина, на оценяването на полезните умения, околната среда необходима за преподаване на полезни умения в специалните училища и на особености в обучението. В отделни глави подробно се характеризират трите области на полезните умения в България, описват се основните теми и се предлагат конкретни идеи за преподаването им в училищни условия. Специално място е отделено и на уменията за свободното време при зрително затруднените, както и на обучението на зрително затруднени ученици с множество увреждания. Последната глава е посветена на възможностите за преподаване и обучение по полезни умения в условията на интегрираното обучение.
Това ръководство е полезно както за практиката, така и за теорията. То се препоръчва на всички специални учители на зрително затруднени и най- вече на учители по полезни умения в специалните училища, както и на ресурсните учители, работещи със зрително затруднени ученици. То е необходимо на учителите в системата на ранното въздейстие, на помощния персонал в масовите и специалните училища, на специалисти, работещи и с възрастни зрително затруднени.
Ръководството може да даде добра теоретична подготовка на университетски студенти, изучаващи на бакалавърско и магистърско ниво програми като „Педагогика на зрително затруднените“, „Подготовка на ресурсни учи-тели“, „Обучение на зрително затруднени с множество увреждания“ и редица други педагогически специалности.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2013
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt