Облигационно право

Анотация: 

Представянето на материала по облигационно право в този учебник е съобразено с интересите и потребностите на студентите по право. Основните изисквания, от които съм се ръководила, е то да бъде съдържателно, кратко, концентрирано и разбираемо.
Учебникът обхваща общата и специалната част на облигационното право, включително непозволеното увреждане и неоснователното обогатяване. В основата на изложението са централните институти на облигационното право и тяхното взаимодействие. При разглеждането им често пъти съм се позовавала на българската съдебна и арбитражна практика.
Учебникът е написан на основата на утвърдените десетилетия наред понятия и теории в българската облигационноправна наука, които се свързват с имената на големите български цивилисти проф. Александър Кожухаров, акад. Любен Василев, проф. Иван Апостолов, проф. Любен Диков. В същото време в него намират отражение и основните тенденции в развитието на облигационното право у нас и в други европейски държави. Базирайки се на класическите постановки, учебникът отчита и някои нови концепции и насоки в облигационноправната наука на съвременния етап на нейното развитие.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2008
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt