Наказателно право

Обща част
Анотация: 

Без да претендира за приносност, ръководството има за цел да подпомогне студентите по право в усвояването на наказателноправната материя.
То представя в синтезиран вид основните наказателноправни теми, категории и институти под формата на разширени план-конспекти, в които се посочва оптималната схема за излагане на всяка отделна тема. Ръководството цели също да хвърли светлина на достъпен за студентите език върху онези отделни конструкции и моменти, които обикновено ги затрудняват, тъй като общата им юридическа, включително и терминологична подготовка е все още в начален стадий. В ръководството има доста примери, илюстриращи отделните ситуации, без обаче те да изобилстват в текста.
След конспекта на всяка тема са посочени въпроси за упражнение, казуси и тестове за самоподготовка, както и за подготовка за семинарни занятия. След всеки раздел тематично е представена препоръчителна литература.
Чрез този подход си поставяме за цел да върнем като основен принцип на академизма, при усвояването на правната наука, самостоятелното търсене за откриване на научната истина и запознаването с повече от едно становище по отделните проблеми.
Представеният минимум от познания би следвало да подпомогне студентите за кратко време да се запознаят схематично с цялата наказателноправна материя, след което да вникват в същността на проблематиката поотделно, използвайки ръководството именно като план на своите персонални изследвания и подготовка за семестриални и държавни изпити.
Ръководството е съобразено с всички изменения на НК към Юни 2005 г.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt