Социална медицина

Анотация: 

С настоящото учебно помагало искаме да Ви помогнем да се ориентирате по-свободно в намирането на отговор на въпроса за общественото здраве -какво е то и как можем да го съхраним и опазим като цяло.
Във връзка с това съдържанието на учебното пособие е структурирано в три части: първата е въвеждаща, а другите две са посветени на основния предмет на социалната медицина - общественото здраве и здравеопазната система.
В хода на работа с учебника Вие ще имате възможност да допълвате познанията си по обсъжданите въпроси; да преосмисляте от нова гледна точка своите представи за същностните характеристики, измерителите и съвременните тенденции в здравословното състояние на населението и за някои утвърдени модели на здравеопазване в национален и световен мащаб.
Тези познания, надяваме се, ще Ви помогнат да осъзнаете още по-добре своята роля и място при опазване собственото здраве и това на цялото население, за по-нататъшно усъвършенстване социално-защитната роля на здравеопазването и за издигне на още по-високо равнище здравното и социално благополучие на нацията.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2004
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt