Комуникационно поведение и институционализация на посланието

Иновации в масмедиите и PR (увод в агенционната журналистика)
Анотация: 

В настоящата работа ще направим опит за изясняване на явлението връзки с обществеността като ще се спрем на три негови определителя: публичността, организацията и институционализирането. След това ще се опитаме да очертаем теоретичния хоризонт на връзките с обществеността чрез моделирането на публичния контакт, анализа на триадата *говорене - слушане - познавателен отклик* и убежденията като познавателни отклици. Това би ни дало относително завършена първична структура на една научна теория за връзки с обществеността. Ще бъдат подробно анализирани всички страни на убеждаващата функция на публичното послание като ядро на теорията за връзки с обществеността. Ще изведем и опишем закона за делиберацията (съгласието). Ще се опитаме да покажем тайната на властта на публичното послание над критически размишляващата публика. За целта се наложи да въведем категорията за интересното като същностна черта на публичното послание, което го прави възприемаемо и достъпно за обществеността. Проследявайки динамиката на *интересното* и неговите езикови основания, ще предложим доказателство на тезата, че публичното послание има особена власт над обществеността и тя се дължи именно на *интересното*, лежащо в основата на убеждаващата му функция.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран