Класици на икономическата наука

Част I
Автор: 
Анотация: 

Книгата, която се предлага на уважаемата публика, представлява изложение на непреходните теоретични ценности на икономическата класика. Тя обхваща класицизма в периода на възникването му до неговите зрели и завършени форми и всъщност е една аналитична ретроспекция на началото и същинското установяване на икономическата наука като система от специфични знания, отправни принципи и основополагащи теоретични направления, понятия и възгледи.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран