Основи на финансите

Анотация: 

Настоящият курс „Основи на финансите" обхваща широк кръг познания с фундаментален и практикоприложен характер от областта на теорията на парите и кредита, банковото дело, публичните финанси, международните финанси, застраховането, социалното и здравното осигуряване. Този курс има за цел преди всичко да даде необходимата база за последващо изучаване на специализирани академични курсове по различните финансови научни дисциплини, които се четат пред студентите от икономическите и управленските специалности и направления. Ето защо при разработването на курса авторът си е поставил за цел преди всичко:
• първо, да спомогне за усвояването на понятийния апарат на финансите, като наука за управлението на парите (капитала) и да подготви читателя за изучаване на широк кръг литература с финансова тематика;
• второ, да обясни принципите на конструиране на специфичния формулен инструментариум и помощните графични изображения, и да култивира умения за тяхното използване при решаване на конкретни практически финансови задачи, съпътстващи осъществяването на депозитни, кредитни, доверителни и валутни операции, операции с ценни книжа (акции, облигации) и други;
• трето, да представи в достъпна форма теоретичните постулати, на които почива финансовото мислене и така да помогне за правилното усвояване и безпогрешното прилагане на неговата философия при извършване на финансови анализи и вземане на финансови и инвестиционни решения.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2009
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt