Андрагогия

Изкуството да обучаваме възрастните
Анотация: 

Предлаганото учебно пособие е опит за съвременна интерпретация на сложните и дискусионни въпроси, отнасящи се до образованието на възрастните и защитата на андрагогията като специфична научна област от семейството на педагогическите науки (науките за образованието). Естествено, един такъв труд не може да обхване цялото многообразие от проблеми и да анализира всички мнения и позиции.
Целта на автора е да се откроят основните въпроси и направления в развитието на образованието на възрастните като теория и практика и да се очертае кръгът от основни и специфични проблеми, отнасящи се до обучението и ученето на възрастните като андрагогически процес. Подборът на темите е съобразен с обхвата на учебната програма по андрагогия, изучавана от студентите от специалностите "педагогика" и "социални дейности". Това налага ограничаване на проблематиката в рамките на една базова андрагогия и части от андрагогическата дидактика (организацията на учебния процес с възрастни).

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1998
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран