Българите в Румъния XVII-XX в.

Сборник
Анотация: 

Сборникът е първото по рода си издание, включващо предимно новоиздирени и непубликувани документи и материали за историята на българите, заселили се и живели на територията на Румъния от XVII в. до наши дни. Подбраните извори илюстрират най-важните проблеми и процеси от миналото на българите в Румъния: заселването и устройването им на новите местожителства, демографската структура, статута и политиката на румънските власти към това население, процесите на денационализация и асимилация, обществено-политическата, културно-просветната и стопанската дейност на българите, движенията и борбите им за народностно самосъхранение и др.
Сборникът ще бъде полезен както за най-широк кръг читатели, прояваващи интерес към историческата съдба на българите в Румъния, така и за учени и други специалисти, професионално приобщени към темата.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран