5000 години история на еврейския народ и неговата вяра

Анотация: 

Когато говорим за историята на един народ, имаме предвид някои задължителни елементи - територия, език, обичаи и нрави. Историята на евреите е уникална, както е уникален и самият еврейски народ. Тя има два големи дяла. В първия или библейския период са налице народ, език, територия и държава, а във втория период - от началото на новата ера, историята на евреите протича в диаспората, тъй като те са пръснати по целия свят. Ако погледнем еврейския календар, ще видим, че той показва 5763 година. Има предание, че тази дата е от сътворението на света. От тях за 4000 години има исторически данни за наличие на обществен живот.
Книгата на английския историк Мартин Гилбърт е успешен опит историята на евреите да бъде предадена така, че тя да бъде прочетена, разбрана и възприета от много хора, които знаят малко или почти нищо за еврейския народ, за неговата религия, морал, обичаи и празници. Книгата обхваща тези два дяла на историята на евреите -библейския период и живота на евреите в диаспората.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран