Византийската общност

Източна Европа 500-1453
Анотация: 

Димитри Оболенски е дългогодишен преподавател по руска и балканска средновековна история в Оксфорд. Със своите изследвания, посветени на различни аспекти на славяно-византийските контакти, проф. Оболенски е дал съществен принос за изучаването на историята на Източна Европа през средните векове. Основният му труд - ,, Византийската общност ", обхваща практически цялото източноевропейско средновековие — от варварските нашествия през VI и VII в. до падането на Константинопол под ударите на османците. От съществено значение са и трудовете му за богомилството и за литературните връзки между Византия и православните славяни.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран