Методика за патентни проучвания

Анотация: 

Учебното пособие е предназначено за студентите от специалност "Интелектуална собственост" и за тези, които изучават дисциплината "Маркетинг на интелектуални продукти" в УНСС. В учебното помагало е изложена типова методика за провеждане на патентни проучвания. Последователно са разгледани етапите, съдържанието и характерът на работа на всеки един етап при провеждането на проучванията. Отделно са разгледани и различните видове патентни проучвания, като са определени техните етапи и съдържание. Накрая се формулират и задачите, които решават патентните проучвания на различните стадии от научноизследователската и развойната дейност.
Усвояването на материала от учебното помагало изисква задължително предварителни познания по основните положения на интелектуалната собственост и в частност в областта на патентната дейност, както и минимум практическа работа с патентната документация.
Методиката, предложена в учебното помагало, може да се използва и от специалисти по интелектуална собственост от практиката
в непосредствената им работа, свързана с провеждането на патентни проучвания.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1997
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран